Nekretnine Vesti

Opština Brus oglasila prodaju zemljišta na lokaciji Srebrnac na Kopaoniku

Opština Brus oglasila prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta na lokaciji Srebrnac na Kopaoniku

Predmet javnog oglasa je otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Brus na lokaciji Srebrnac na Kopaoniku javnim nadmetanjem i to: kat.parcela br.3447/36 KO Kriva Reka, površine 1. 14, 99 ha, upisana u listu nepokretnosti br. 692 KO Kriva Reka, koja je prema informaciji o lokaciji br. 350-154/2018-IV-06 od 19.12.2018. godine, izdatoj od strane Opštinske uprave Brus, Odseka za urbanizam i građevinarstvo, u obuhvatu Plana detaljne generalne regulacije turističkog kompleksa „Srebrnac“ na Kopaoniku.

Planirana namena se nalazi u okviru površina ostalih namena – zona III, turistički smeštaj tipa 2 – na lokaciji 10; objekti tipa apartmanski kompleks: apartmani, vile, pansioni.

PRAVILA UREĐENjA – U okviru zone III nalaze se: turistički smeštaj tipa 2- na lokaciji 10; objekti tipa apartmanski kompleks: apartmani, vile, pansioni. Na lokaciji u okviru zone III, moguća je i izgradnja objekta kompatibilne namene. Pored objekata osnovne ili kompatibilne namene, u okviru kompleksa mogu se graditi i otvoreni paviljoni, vidikovci, terase, sportski tereni i sl.

Kompatibilne namene –  Sa planiranim namenama na površinama ostale namene kompatibilne su sledeće namene: centralni sadržaji sa javnim korišćenjem, kao: kultura i zabava, dečija i zdravstvena zaštita, uprava, pošta; komercijalne uslužne delatnosti u funkciji turizma: ugostiteljstvo; sport i rekreacija (polivalentna sala, ledena hala kuglana, konjički klub, otvoreni tereni i klizališta); trgovina; kongresni centar; poslovanje (rent a kar; putničko-turistička agencija, banka sa menjačnicom i drugo; tehnički servisi, autoservis, servis sportske opreme ).

VRSTA I NAMENA OBJEKTA – Namena turistički smeštaj obuhvata turistički smeštaj TIP 2- objekti koji pružaju usluge smeštaja (sa jednom ili više smeštajnih jedinica), uz mogućnost dodatnih pratećih usluga (hrane, pića i sl.), pansioni, apartmanski kompleksi, apartmani i vile.

INDEKS ZAUZETOSTI – Indeks zauzetosti po namenama je 30%.

SPRATNOST OBJEKATA – Najviša dozvoljena spratnost objkta ostalih namena je P+1+Pk.

USLOVI ZA IZGRADNjU DRUGIH OBJEKATA NA ISTOJ GRAĐEVINSKOJ PARCELI -Dozvoljena je izgradnja više objekata u finkciji planirane nemene, uz poštovanje građevinskih linija i drugih pravila građenja. Objekti mogu biti povezani tremovima ili drugom vrstom suve veze, uz uslov da je ta veza transparentna. Mionimalno rastojanje između dva objekta je 5 5 m, ali ne manje od ½ visine višeg objekta. Zabranjena je izgradnja garaža, kotlarnica i ostava svih vrsta van gabarita glavnog objekta.

Uslovi otuđenja

Kupac preuzima zemljište u viđenom stanju, bez obaveze prodavca da izvede bilo kakve radove na uređenju zemljišta, kao i bez obaveze prodavca da izvrši raščišćavanje i nasipanje terena.

Kupac se obavezuje da o svom trošku:

– privede nameni zemljište na osnovu građevinske dozvole,

– održava zemljište do njegovog privođenja nameni radi sprečavanja širenja korova i očuvanja i zaštite životne sredine,

– izgradi priključke na komunalne i energetske sisteme u skladu sa propisima i u skladu sa aktima distributera, uz regulisanje obaveza i plaćanja troškova, taksi i naknada u skladu sa aktima distributera,

– plati iznos doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta nakon podnošenja zahteva za izdavanje građevinske dozvole;

Postupak nadmetanja i pravo učešća na nadmetanju

Predmetno zemljište se prodaje javnim nadmetanjem a postupak sprovodi Komisija koju je formirala Skupšina opštine Brus.

Početna cena za nadmetanje za kupovinu zemljišta kat.parceli br. 3447/36 KO Kriva Reka, upisane u list nepokretnosti br.692 KO Kriva Reka, iznosi 2.800,00 eura po jednom aru površine.

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je ponuda u kojoj je ponuđen najviši iznos cene otuđenja građevinskog zemljišta.

Ukoliko dva ili više lica ponude istu cenu najpovoljnijom ponudom će se smatrati ponuda onog ponuđača koji se najranije prijavio na javno nadmetanje.

Učesnici u javnom nadmetanju su dužni da uplate depozit u visini od 160.986,00 evra (50% od početne cene zemljišta) na račun opštine Brus broj 840-1090804-11
– sa pozivom na broj: za fizička lica JMBG podnosioca prijave, a za pravna lica PIB ,
– svrha uplate “depozit za javno nadmetanje 2018/2”.

Kupac nema pravo na povraćaj uplaćenog depozita , već će isti biti uračunat kao deo ponuđene cene otuđenja. Najpovoljniji ponuđač gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita u slučaju odustajanja od svoje ponude. Učesniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na kupovinu zemljišta, plaćeni depozit će se vratiti u roku od osam dana od dana održane sednice Komisije.

Zemljište se prodaje učesniku javnog nadmetanja koji ponudi najveću cenu, a koja se naknadno ne može menjati.

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja podnesu urednu pisanu prijavu 3 (tri) dana pre početka javnog nadmetanja.

Prijave se predaju na pisarnici Opštinske uprave Brus, sa naznakom za Komisiju za pribavljanje, otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Brus, radi javnog nadmetanja po oglasu 2018/2, ul Kralja Petra Prvog 120-37220 Brus.

Blagovremenim prijavama će se smatrati prijave koje budu predate na pisarnici Opštinske uprave Brus, za Komisiju za pribavljanje, otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Brus, do 12:00 časova, dana 21.01.2019. godine

Javno nadmetanje će se održati 21.01.2019. godine, sa početkom u 15:00 časova, u zgradi Opštinske uprave Brus – ul. Kralja Petra Prvog 120 Brus.

Uvid u dokumentaciju navedenu u ovom oglasu može se izvršiti u Opštinskoj upravi Brus, kancelarija br. 2, svakog radnog dana tokom trajanja oglasa u vremenskom periodu od 10:30 do 14:00 časova, a informacije se mogu dobiti i na tel: +381 37 826 840, lokal 017, u istom vremenskom periodu.

error: